Privacystatement

PRIVACYSTATEMENT  S.P.E.L. EDE

S.P.E.L. Ede is een maatschap die bestaat uit de volgende leden: Mw. I.E. Bruns, Mw. P.J. Nusselder, Mw. M.E. de Vos en Mw. A.P. Winkelman, in het vervolg van dit privacystatement genoemd “de leden van de maatschap”. S.P.E.L. Ede is gevestigd te Ede en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09204174. De leden van de maatschap hechten belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe de leden van de maatschap met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaan, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

1. Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie de leden van de maatschap persoonsgegevens verwerken:

 1. Potentiële) patiënten;
 2. Bezoekers van spelede.nl ,de website van de leden van de maatschap

2. Verwerking van persoonsgegevens

De leden van de maatschap verwerken persoonsgegevens die:

 1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 2. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
 3. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van S.P.E.L. Ede zijn gegenereerd, zoals de persoonsgegevens bij het invullen van het aanmeldformulier.
 4. tijdens eventuele video-opnames tijdens sessies zijn gemaakt voor supervisie- of opleidingsdoeleinden
 5. worden gebruikt bij toepassingen voor e-health, via een beveiligde webomgeving (MyMindspace).

3. Doeleinden verwerking

De leden van de maatschap verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 2. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
 3. het verbeteren van de praktijkwebsite: spelede.nl/concept/concept.
 4. het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;
 5. het bewaken van de toegang tot de praktijk en het beschermen van vertrouwelijke gegevens.

4. Rechtsgrond

De leden van de maatschap verwerken persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 2. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
 3. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
 4. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

5. Verwerkers

De leden van de maatschap kunnen voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van de leden van de maatschap persoonsgegevens verwerken. De leden van de maatschap sluiten met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

6. Persoonsgegevens delen met derden

De leden van de maatschap delen persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. De leden van de maatschap delen geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.

7. Doorgifte buiten de EER

De leden van de maatschap geven in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, dragen de leden van de maatschap ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

8. Bewaren van gegevens

De leden van de maatschap bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is. De leden van de maatschap hanteren in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 1. dossier wordt na afsluiting van de behandeling 20 jaar bewaard, en daarna vernietigd.
 2. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 3. gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;
 4. gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure;
 5. bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

9. Wijzigingen privacystatement

De leden van de maatschap kunnen dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van de leden van de maatschap gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

10. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht uw behandelaar cq een van de leden van de maatschap te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met uw behandelaar, door een schriftelijk verzoek in te dienen naar S.P.E.L. Ede –  Willem Marislaan 5; 6717 HA; Ede.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop de leden van de maatschap persoonsgegevens verwerken, kunt u telefonisch (0318-622624) of schriftelijk contact op te nemen met uw behandelaar bij S.P.E.L. Ede; Willem Marislaan 5; 6717 HA; Ede. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).